STAR - EgeTrans, Marbach
STAR - EgeTrans, Marbach
SLIDE - Tsambikakis & Partner, Berlin
STAR - Excyte GmbH, StuttgartSLIDE - Tsambikakis & Partner, Berlin
SLIDE - German Design Award 2022
SLIDE - German Design Award 2022
TALK - Volksbank Freiburg eG
TALK - Volksbank Freiburg eG
CONVO - EXYTE
CONVO - EXYTE